Adatkezelési tájékoztató

Az Ön által megadott adatokat a General Team '98 Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki a General Team '98 Kft.-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: „Infotv.”) megfelelően járunk el.

A General Team '98 Kft. (Cg. xx-xx-xxxxxxx; székhely: 2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 1.) – a továbbiakban: „Társaság” – tájékoztatója az általa nyújtott szolgáltatások igénybe vételéről, valamint a szolgáltatásokkal kapcsolatban kezelt személyes adatokról.

A Társaság számára kiemelten fontos a rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, az ügyfelek információs önrendelkezési jogának a biztosítása.

A Társaság a felhasználók és ügyfelek – a továbbiakban együttesen: „felhasználó” vagy „felhasználók” – személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, megőrzi azok titkosságát, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek.

Jelen tájékoztató célja, hogy a Társaság szolgáltatásaink minden területén, minden felhasználó számára biztosítva legyen, hogy alapvető jogait tiszteletben tartsák a személyes adatok kezelése és feldolgozása során.

Az adatkezelési tájékoztatóban rögzítésre kerül, hogy a Társaság milyen módon gyűjt személyes adatokat, azokat hogyan használja fel. Az adatkezelési tájékoztató tartalmazza a felhasználók részére szóló azon tájékoztatást, amely a személyes adatok felhasználási módjára illetve, a személyes adatok megfelelő védelmének biztosítására vonatkozik.

Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál megtörtént az Infotv. 68. § (6) bekezdése alapján.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

A Társaság nem gyűjt személyes adatokat, kivéve amennyiben az adott honlap látogatója önkéntesen adja meg azokat. A személyes adat fogalmát az Infotv. határozza meg.

Honlapon szereplő regisztrációs lap kitöltésével a felhasználó elfogadja a jelen adatkezelési tájékoztatóban szereplő feltételeket, és hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a személyes adatait a jelen adatkezelési tájékoztatóval összhangban kezelje.

A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.

Az adatkezelő

A felhasználók adatainak kezelője a General Team '98 Kft. Az adatkezelő a Magyarország területén folytatott adatkezelések és adatfeldolgozások tekintetében minden esetben a hatályos magyar jogszabályok, így különösen az Infotv., valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint jár el.

A Társaság által kezelt adatok feldolgozását olyan adatfeldolgozó szervezettel végezteti, akire a jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezései szintén kötelezőek.Az adatkezelés célja

A Társaság a www.hodsport.hu honlap látogatása során olyan adatokat gyűjthet és tárolhat a felhasználókról, amelyeket a felhasználók önkéntesen választanak vagy adnak meg, és amelyek között személyes adatok is lehetnek. Ebben az esetben az adatkezeléshez a Társaság kéri a felhasználók hozzájárulását. A felhasználók személyes adataival folytatott adatkezelés célja az, hogy a Társaság nyújtani tudja a felhasználók számára a kért szolgáltatásokat, illetve személyre szabottan jeleníthesse meg termékinformációkat és ajánlatokat. A Társaság a felhasználók személyes adataikat arra is felhasználja, hogy a felhasználók érdeklődésére esetlegesen számot tartó további információkat szolgáltasson egyéb termékekről és szolgáltatásokról, illetve adataikat hasonló szolgáltatásokat nyújtó harmadik személy részére átadja.

Az adatkezelés módja

A felhasználó személyes adatait kizárólag a felhasználó által választott szolgáltatás céljából, a felhasználó által adott hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között használja fel a Társaság. A Társaság által végzett adatkezelés jogalapja a felhasználó tájékozott hozzájárulása, amelyet a felhasználók a weboldal regisztrációs feltételeinek elfogadásával, vagy az oldal használatának megkezdésével adnak meg.

A Társaság a felhasználók adatait jogosult megosztani más egységeivel, szervezeteivel, ügynökeivel, szerződéses vagy üzleti partnereivel annak érdekében, hogy ezen személyek és szervezetek a felhasználó által kért szolgáltatásokat nyújthassák a Társaság vagy a felhasználó számára (pl. csomagküldés, műszaki támogatás, kézbesítés, pénzügyi szervezetek).

Az adatokhoz hozzáférők köre:

a)         a webáruház üzemeltetőjének munkatársai;

b)         a kézbesítő alvállalkozó, aki a név és a címadatokat kapja meg, továbbá rendelkezésre állás esetén az e-mail címet (értesítőt küld a várható érkezésről) és a telefonszámot (értesítőt küldhet a várható érkezésről és esetleges sikertelen kézbesítés esetén egyeztetés céljából);

c)         a törvényben előírt hatóságok kötelező, vagy hatósági eljárás során kért adatok vonatkozásában;

d)         a lejárt tartozások kezelése céljából a szolgáltató jogosult a partnereinek adatait követeléskezelő partnerének átadni;

e)         egyéb személyek az érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

Amennyiben a felhasználó hírlevél küldéséhez is hozzájárult, az e-mail címe egy külön adatbázisba kerül, melyen keresztül kizárólag a webáruház üzemeltetői kereskedelmi célú e-maileket küldhetnek ki. A hozzájárulás megszüntethető a hírlevelek alján található leiratkozás linkkel, illetve az ügyfélszolgálat segítségével is.

A Társaság jogosult, illetve köteles továbbítani és megosztani a személyes adatokat abban az esetben, ha ezt a hatályos jogszabályok vagy érvényes bírósági vagy hatósági határozat írja elő.

A Társaság szervezeti átalakulása során a személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott azonos feltételek megtartása mellett a jogutód szervezet kezeli tovább, a felhasználók külön értesítése nélkül.

Tájékoztatás kérése, az adatok helyesbítése, törlése, zárolása

A Társaság a személyes adatokat csak olyan célokra használja fel, amelyekhez a felhasználó beleegyező nyilatkozatával korábban hozzájárult. A Társaság az adatokat kizárólag olyan célokra használja fel, amelyek megegyeznek az adatgyűjtés céljával. A Társaság a felhasználók számára biztosítja az általuk megadott személyes adatokhoz való hozzáférést, a felhasználó a Társaság által üzemeltetett weboldalon beléphet adatprofiljába, szükség szerint módosíthatja az ott tárolt adatokat, illetve kérheti adatainak törlését.

Amennyiben adattovábbítás során az adatok harmadik személy adatkezelőhöz kerülnek továbbításra, úgy az adatok törlését harmadik személy adatkezelőtől kell kérni.

A felhasználó

a)         tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;

b)         kérheti személyes adatainak helyesbítését;

c)         kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;

d)         tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

A felhasználó tájékoztatását a Társaság csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

A felhasználó kérelmére az Társaság tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. A Társaság erre vonatkozó kérelem esetén 30 naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot a Társaság helyesbíteni köteles.

A személyes adatot törölni kell, ha

a)         a kezelése jogellenes;

b)         a felhasználó az adatok törlését kéri;

c)         az hiányos vagy téves — és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható —‚ feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d)         az adatkezelés célja megszűnt;

e)         az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; vagy

f)          a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A felhasználó kijelenti, hogy az általa a Társaság részére megadott adatok a valóságnak megfelelnek. A felhasználó vállalja, hogy az adataiban bekövetkezett változásokról haladéktalanul tájékoztatja a Társaságot. A Társaság kizárja a helytelen vagy működésképtelen adatok, e-mail cím megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti.

Adatbiztonság

A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, ennek keretében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Társaság megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a szervereken tárolt személyes adatokat védelme érdekében.

A Társaság a személyes adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

A személyes adatok tárolásának időtartama

A Társaság által végzett adatkezelés időtartama a felhasználó által igényelt szolgáltatások időtartamára terjed. A Társaság az adatokat mindaddig kezelheti, amíg a felhasználó, vagy jogszabály az adatkezelést meg nem tiltja.

A Társaság legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 naptári napon belül törli az adatot.

A törlési kérelem teljesítése nem érinti a jogszabályban meghatározott, például számviteli előírásokból fakadó megőrzési kötelezettségek teljesítését.

Jogorvoslat

A felhasználó az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben a Társaság a kérelem benyújtásától számított 15 nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

Ha a felhasználó a Társaságnak a döntésével nem ért egyet, illetve, ha a Társaság a határidőt elmulasztja, a felhasználó - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 naptári napon belül - bírósághoz fordulhat.

A felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: www.naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Adatkezelési Tájékoztató változásai

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót időről időre felülvizsgálja. A Társaság akár előzetes értesítés nélkül is jogosult megváltoztatni a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit a felhasználók előzetes értesítése és jóváhagyása nélkül. Az Adatkezelési Tájékoztató változásait a Társaság a weboldalon közzéteszi illetve hírlevél formájában megküldi a felhasználóknak.

Kapcsolatfelvétel:

Az adatkezelést és weboldal üzemeltetését a General Team '98 Kft. végzi.

Levelezési cím: 2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 1.

E-mail cím: hodudvar@gmail.com

Szellemi tulajdonjog

A Társaság weboldalain, az on-line és off-line médiában megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a Társaság, közreműködői, illetve szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Társaság, közreműködői, illetve szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a felhasználók és harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

A felhasználók által a Társaság szolgáltatásaival kapcsolatban a Társasággal, közreműködőivel és szerződéses partnereivel közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Társaság ingyenesen korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Társaság minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható, külön ellenérték fizetéséhez nem köthető.

A Társaság korlátozás nélkül jogosult a felhasználók észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a felhasználók részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

Kijelentjük, hogy a General Team '98 Kft. tulajdonát képezik az oldalainkon láthatódokumentumokhoz kapcsolódó jogok. A www.hodsport.hu valamint a www.General Team '98.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatkezelési tájékoztatónkat és annak közzétett módosításait elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

ADATOK:

A szolgáltató neve: General Team '98 Kft.

A szolgáltató székhelye: 2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 1.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hodudvar@gmail.com

A szolgáltató cégjegyzékszáma: xx-xx-xxxxxx

A szolgáltató statisztikai számjele: xxxxxxxx-xxxx-xxx-xx

A szolgáltató adószáma: xxxxxxxx-x-xx

Nyilvántartást vezető hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

A szolgáltató telefonszáma: +36 20 929-36-34

Adatvédelmi nyilvántartási száma: folyamatban…

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve: IT-COMP Kft.

A tárhely-szolgáltató címe: 1141 Budapest Bazsarózsa u. 70. fszt. 3.

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: itcomp@itcomp.hu

A tárhely-szolgáltató weboldala: www.itcomp.hu